Chinese Measure Words

Welcome to Chinese Measure Words! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
一___医生 (yī___yīshēng)

2. 
一___宾馆 (yì___bīnguǎn)

3. 
一___气车 (yī___qì chē)

4. 
一___草 (yī___cǎo)

5. 
一___猫 (yī___māo)

6. 
三___鱼 (sān___yú)

7. 
一___电视 (yì___diànshì)

8. 
一___牛 (yī___niú)

9. 
一___啤酒 (yī___píjiǔ)

10. 
三___老师 (sān___lǎoshī)

11. 
一___笔 (yī___bǐ)

12. 
一___手机 (yī___shǒujī)

13. 
一___教室 (yī___jiàoshì)

14. 
一___桥 (yī___qiáo)

15. 
十___花 (shí___huā)

16. 
一___耳环 (yī___ěrhuán)

17. 
两___火车票 (liǎng___huǒchē piào)

18. 
四___面 (sì___miàn)

19. 
两___水 (liǎng___shuǐ)

20. 
五___面包 (wǔ___miànbāo)

21. 
一___书 (yī___shū)

22. 
一___心 (yī___xīn)

23. 
一___马 (yī___mǎ)

24. 
一___灯 (yī___dēng)

25. 
一___人 (yī___rén)

26. 
一___勺子 (yì___sháozi)

27. 
五___钱 (wǔ___qián)

28. 
一___毛衣 (yī___máoyī)

29. 
一___纸 (yī___zhǐ)

30. 
四___人 (sì___rén)

Ask us a question!
  • LTL Avatar Sabatino Antonini
    Sabatino Antonini , Student Advisor

    Welcome to LTL Mandarin School!

    How can I help you?